Đâu phải yêu nhau là cứ phải nói ra đâu, để trong lòng cũng tốt mà…