Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được bỏ cuộc!