Yang Young-Soon phần 20: Siêu thang máy (2)


Một cách tiết kiệm điện, cải thiện môi trường, gia tăng sự sống, bảo vệ trái đất, bla bla…