Yang Young-Soon phần 193: Dấu vết


Thứ gì không phải của mình thì chắc chắn là vô cùng ghê tởm rồi.