Yang Young-Soon phần 192: Boxing


Thành bại tại phụ nữ, câu này muôn đời đúng.