Yang Young-Soon phần 159: Hỏi bài


Thầy cũng như em, đều là những người có lòng tự tôn cao ngút trời.