Yang Young-Soon phần 148: To hơn nữa


Đừng quá hy vọng vào những lời nói gió bay của đàn ông.