Điêu Quá

Truyện Điêu Quá: Thiếu thốn xác thịt

Truyện Điêu Quá: Thiếu thốn xác thịt
Đánh giá

Rõ ràng xác thịt không thể nào bù đắp cho xác thịt được. :v