Có câu chuyện bán diêm thôi mà từ mùa này đến mùa khác vẫn không chán.