Xác định là phải khai sạch từ đầu đến cuối rồi đấy nhé.