Mr. FAP (bộ mới) phần 428: Tra tấn


Xác định là phải khai sạch từ đầu đến cuối rồi đấy nhé.