Mr. FAP (bộ mới) phần 424: Nói dối


Nói dối nhiều thì có cái lợi mà cũng có cái hại. Lợi cho ta và hại cho người.