Mr. FAP (bộ mới) phần 357: 3 giây là bắn

Có những người 3 giây đối với họ là một kỷ lục về độ lâu của thời gian. :v

Mr. FAP (bộ mới) phần 357: 3 giây là bắn