Mr. FAP (bộ mới) phần 350: Hàng khủng


Pic cuối chắc là quái thú chứ không phải là con người bình thường nữa rồi.