Mr. FAP (bộ mới) phần 346: Khí độc


Đúng là muốn thích ứng được mọi việc thì phải trải quan rèn luyện cực khổ.