Mr. FAP (bộ mới) phần 340: Giải thoát


Khi cường độ quá cao thì bạn biết cách nào để kìm hãm lại chưa? :v