Mr. FAP (bộ mới) phần 292: Chú bé gỗ

Chú bé gỗ thật là thông minh :))