Mr. FAP (bộ mới) phần 291: Hấp tinh đại pháp

Hấp tinh đại pháp có thể thay đổi được cả thiên hạ :v