Thôi, cho chim ăn shit là có thật, đừng có tiếp tục cái xê ri chúa nhẫn nữa được không?