Thì ra đó là lý do người tiền sử thường có cơ thể khá chuẩn.