Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 871: Chuẩn bị trước


Đàn ông chu toàn luôn chuẩn bị mọi thứ từ trước đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.