Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 734: Mỹ nữ bình hoa

Thế gian thiếu gì ngọn cỏ lạ, tội gì yêu mãi nhánh hoa thơm? :))