Kim Chi Củ Cải - Bộ mới

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 732: Mười xu rẻ mạt

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 732: Mười xu rẻ mạt
Đánh giá


Có thể 10 xu với bạn lúc này là không quý, nhưng những lúc túng thiếu thì mới thấy nó quý đến nhường nào. Giống câu tục ngữ: “Rừng sâu l** trâu cũng quý” là vậy.