Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 725: Mất quần


Thằng nào khôn nhất thế giới? Không phải là thằng Bờm ở Việt Nam mà chính là thằng Củ Cải ở Hàn Quấc. :v