Kim Chi Củ Cải - Bộ mới

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 725: Mất quần

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 725: Mất quần
Đánh giá


Thằng nào khôn nhất thế giới? Không phải là thằng Bờm ở Việt Nam mà chính là thằng Củ Cải ở Hàn Quấc. :v