Ba cha con (bộ mới) phần 8: Khi Batman nổi giận


Làm việc ngày đêm bất kể cho cả thành phố mà không ai thèm quan tâm thì sao mà không nổi giận được chứ.