Ba cha con - Bộ mới

Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố

Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố
Đánh giá


Tại sao cùng một bố sinh ra mà có đứa giống có đứa lại không? Câu trả lời chỉ có thể là…