Ba cha con (bộ mới) phần 14: Quân lệnh như sơn


Kỷ luật là sức mạnh của quân đội!