Ba cha con - Bộ mới

Ba cha con (bộ mới) phần 10: Giết người là tội ác?

Ba cha con (bộ mới) phần 10: Giết người là tội ác?
Đánh giá


Giết người là tội ác không thể dung thứ, nhưng trong truyện bựa Hàn Quốc này chúng ta có thể phải nghĩ lại, tất nhiêu đã là truyện tranh thì phải hư cấu rồi. ^^